บริการ
TH
EN
TH
CN
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและที่ปรึกษากับ depa
Please Select

คุณสมบัติของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

 • เป็นสมาชิก depa
 • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาจากองค์กรรัฐ หรือเอกชน ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างน้อย 1 ใน 2 ด้าน ของสาขาดังต่อไปนี้

  Core Expertise: การปรับเปลี่ยนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) นวัตกรรมบริการ (Service Innovation) การบริหารกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Management) วิศวกรรมการผลิต (Manufacturing Engineer) วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ (Mechatronic Engineer) วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) การออกแบบและพัฒนา UX/UI (User Experience Design, User Interface Design) เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) อาทิเช่น Internet of Things (IoT) Artificial Intelligence (AI) Machine Learning (ML) Blockchain Big Data เป็นต้น

  Support Expertise: การตลาด Digital Marketing การบริหารธุรกิจ (Business Management) การเงิน Financial management/Digital Payment การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การจัดการโลจิสติกส์และคลังสินค้า (Logistic Management) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Management)

 • มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และต้องมีประสบการณ์การทํางานในสาขาที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • ในกรณีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลที่อยู่ในองค์กรเอกชนและขาดคุณสมบัติด้านการศึกษา จะต้องแสดงประสบการณ์การทํางานในสาขาที่ขอขึ้นทะเบียนไม่น้อยกว่า 5 ปี

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา

 • หากยังไม่เป็นสมาชิก depa ให้สมัครเป็นสมาชิกก่อนที่ member.depa.or.th
 • Log in เข้าสมาชิก depa ที่ member.depa.or.th
 • เลือกเมนูโครงการทั้งหมด แล้วเลือก “ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (Digital Transformation Consultant: DTC)"
 • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน
 • ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนคลิก “ส่งแบบฟอร์มขอเข้าร่วมโครงการ” เป็นอันเสร็จสิ้น
 • เลือกเมนูโครงการของฉัน เพื่อตรวจสอบสถานการณ์สมัคร ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อย สถานะจะเปลี่ยนแปลงเป็น “อนุมัติ