บริการ
TH
EN
TH
CN
Pm Award
Please Select

2018

และสำหรับในปี 2018 มีผู้ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Award  2018 ภายใต้แนวคิด “Digital Thailand Big DATA”  คว้ารางจำนวนทั้งสิ้น ๔ ประเภทรางวัล ดังนี้


ทีมอินสเปคตรา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คว้ารางวัล Digital Youth of the year ทีมนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมระบบตรวจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ช่วยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเฉลิมพระเกียรติวัดโพธิการาม จังหวัดร้อยเอ็ด คว้ารางวัล Digital Community of the year ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและผลักดันให้เกิดการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยหลายล้านบาทต่อปีให้กับคนในชุมชน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Digital Organization of the year องค์กรที่ขับเคลื่อนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินมาให้บริการลูกค้า ด้วยการ Transform องค์กรครั้งใหญ่เพื่อมุ่งสู่การเป็น The Most Admired Bank และยังเป็นผู้ที่ปฏิวัติวงการด้วยการยกเลิกค่าธรรมเนียมบริการผ่านช่องทาง Digital โดยไม่มีเงื่อนไข ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา Application SCB Easy มีลูกค้ารายใหม่ 3.5 ล้านราย ลูกค้าเข้าใช้งาน application 1,000 ล้านราย  ทำธรุกรรมทางการเงิน 500 ล้านครั้ง และได้รับรางวัลรวม 11 รางวัล


บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด คว้ารางวัล Digital Startup of the year สตาร์ทอัพไทยที่พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริหารธุรกิจก่อสร้าง “ฟรี” รายแรกในเอเชีย มีการทำ Big Data เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัล ทำให้ผู้รับเหมาสามารถควบคุมต้นทน และรู้ผลประกอบการได้แบบเรียลไทม์


2017

จากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของการจัดกิจกรรมมอบรางวัลเกียรติยศ ภายในงานนิทรรศการนานาชาติ “Digital Thailand Big Bang” เมื่อปี 2017 และ 2018 สะท้อนให้เห็นความตื่นตัว ความพร้อมของนิสิตนักศึกษา สถาบันการศึกษา ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนธุรกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพที่มีศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล

สำหรับรางวัล Prime Minister’s Digital Award  2017 รางวัลนวัตกรรมดิจิทัลอันทรงคุณค่าครั้งแรกในไทย ภายใต้แนวคิด “Digital Transformation Thailand” มีผู้ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้น ๕ ประเภทรางวัล ดังนี้Digital Entrepreneur of the Year : รางวัลสำหรับเจ้าของธุรกิจที่สามารถขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กรและเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน)

Digital Startup of the Year : รางวัลสำหรับ Startup ซึ่งมีผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหาหรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัทโอมิเซะ จำกัด Start up ไทย ที่เป็นยูนิคอร์นจาก ICO หรือบริษัทที่มีมูลค่าเกินหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐรายแรกของโลก
Digital Organization of the Year : รางวัลสำหรับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ที่สามารถแก้วิกฤตปัญหา หรือก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพมีผลทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์กรผู้ขับเคลื่อนการใช้นวัตกรรมจากเทคโนโลยีด้านการเงิน โดยขยายผลให้มีการใช้งานแพร่หลายทั่วประเทศไทย

Digital Youth of the Year : รางวัลสำหรับเยาวชน ซึ่งนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา หรือบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม อันนำมาซึ่งการแก้ปัญหาของสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีความทันสมัย ได้รับมาตรฐานสากล

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Welse ผู้พัฒนาผลงานชุดตรวจเลือดสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้น (Early detection) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มนักศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมด้านสาธารณสุข เพื่อลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในการคัดกรองผู้ป่วย

Digital Community of the Year : รางวัลสำหรับศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่มีผลงานเพื่อสร้างคุณค่าในชุมชน เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถสร้างเครือข่าย สร้างอัตลักษณ์ ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งด้านสาธารณสุข การักษาสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชุมชน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลตำบลแม่จะเรา จังหวัดตาก ชุมชนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการแพทย์ เพื่อแจ้งเหตุและให้บริการความช่วยเหลืออย่างทันเวลา


Load More

Load More


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี (Prime Minister’s Digital Award 2019) รางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 5 ด้าน ประกอบไปด้วย

  1. Digital Youth of the year
  2. Digital Community of the year 
  3. Digital Organization of the year
  4. Digital Startup of the year
  5. Digital Entrepreneur of the year


เชิญชวนร่วมเสนอรายชื่อผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลได้ที่ :  คลิกที่นี่!

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณมนมณิสรา โทร. 0-2026-2333 ต่อ 1406 หรือ คุณอรวรรณ
โทร. 0-2026-2333 ต่อ 4203 หรือ pmawards@depa.or.th

Load More

รับสมัครผู้มีผลงานดีเด่น 1กรกฎาคม 2562 - 15 สิงหาคม 2562

ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุม ไบเทค บางนา

Load More

Load More